درگاه پرداخت کنکور نفت

لطفا در قسمت توضیحات بنویسید که وجه واریزی مربوط به چه بخشی می باشد .